RT 3027 - Código --- OEM 4874371AC / 56027942

TPS ROYALTEK ROYALTEK JEEP CHEROKEE 4.0 4.7 V8

TPS ROYALTEK ROYALTEK JEEP CHEROKEE 4.0 4.7 V8

--- OEM 4874371AC / 56027942